Thánh Vịnh Đáp Ca - Năm C

Ghi Chú: Mỗi Thánh Lễ có (các) Đáp Ca riêng. Những Đáp ca này đều được Giáo Hội chọn lựa rất cẩn thận từ câu Đáp cho đến các câu Xướng cho phù hợp với các bài đọc và ý nghĩa của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trong thánh lễ, ngoài Bộ Lễ ra thì bài Đáp Ca là bài phải tuân thủ khắt khe hơn các bài hát khác. Xin xem các hướng dẫn sau đây:

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]


Mùa Thường Niên  Năm C
Năm A | Năm B |

update 06/21/16 by HH
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Các Mẫu ALLELUIA - Lm Xuân Thảo 
- Alleluia in D 
- Alleluia Năm C (Đỗ Vy Hạ)
- Câu Xướng Alleluia Năm ABC (Cao Thanh Hoàng) 
Chúa Chịu Phép Rửa Xem Năm A 
CN Thường Niên 2C - Tv95 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv95 (Xuân Thảo)  
- Tv95 (Thái Nguyên)
- Tv95 (Mi Trầm)
- Tv95 (Minh Tâm)
- Tv95 (Hoàng Kim)
- Tv95 (Kim Long) 
- Tv95 (VTA) 
- Tv95 (hvh) ; Tv95-2 (hvh)
- Tv95 (Xuân Minh); Tv95 (2) Xuân Minh
- Tv95 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv95 (Công Hoán)
- Tv95 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv95 (Hoa Phượng Vy)
- Tv95 (Mai Tam)
- Tv95 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nguyễn Paul)
- Tv95-2C (Loan Hảo)
CN Thường Niên 3C - Tv18b (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18b (Kim Long) 
- Tv18b (Thái Nguyên)
- Tv18b (Viết Chung)
- Tv18b (hvh)
- Tv18b (Xuân Thảo)
- Tv18b (Ngọc Cẩn)
- Tv18b (VTA) 
- Tv18b (hvh) 
- Tv18 (Xuân Minh)
- Tv18 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv18b (Công Hoán)
- Tv18 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv18 (Hoa Phượng Vy)
- Tv18 (Xuân Minh)
- Tv18 (Mai Tam)
- Tv18b (Nguyễn Paul)
- Tv18b (Loan Hảo)
CN Thường Niên 4C - Tv70 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv70 (Ngọc Cẩn)
- Tv70 (Kim Long) 
- Tv70 (Thái Nguyên)
- Tv70 (VTA)
- Tv70 (Martinô)
- Tv70 (hvh); Tv70-2 (hvh)
- Tv70 (Xuân Minh)
- Tv70 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv70 (Công Hoán)
- Tv70 (Xuân Thảo)
- Tv70 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv70 (Hoa Phượng Vy)
- Tv70 (Xuân Minh)
- Tv70 (Mai Tam)
- Tv70 (Nguyễn Paul)
- Tv70 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 5C - Tv137 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv137 (Kim Long) 
- Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137 (hvh) ; - Tv137-2 (hvh)
- Tv137 (VTA) 
- Tv137 (Ngọc Cẩn) 
- Tv137 (Trần Ðại Phước)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv137 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv137 (Hoa Phượng Vy)
- Tv137 (Công Hoán)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Thu An)
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Nguyễn Paul)
- Tv137 (Loan Hảo)
Mùa Chay & Phục Sinh (Xem phần Mùa Chay - Mùa Phục Sinh)
CN Thường Niên 6C

 

- Tv 1 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv 1 (Thái Nguyên)
- Tv 1 (Kim Long)
- Tv 1 (hvh); Tv1 (2) hvh
- Tv 1 (VTA) 
- Tv 1 (Quốc Vinh)
- Tv 1 (Ngọc Cẩn) 
- Tv1 (Trần Ðại Phước)
- Tv1 (Xuân Minh)
- Tv1 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv1 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv1 (Mai Tam)
- Tv1 (Nhật Minh)
- Tv1 (Nguyễn Paul)
CN Thường Niên 7C

 

- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 (Kim Long) 
- Tv102 (VTA)
- Tv102-1 (hvh); Tv102-2 (hvh)
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
- Tv102 (Viết Chung) 
- Tv102 (Martino)
- Tv102
- Tv102 (Trần Ðại Phước)
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Liên Bình Định) 
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Nguyễn Paul)
- Tv102 (2) (Nguyễn Paul)
CN Thường Niên 8C - Tv91 (Xuân Minh)
- Tv91 (Thái Nguyên)
- Tv91 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv91 (Ngọc Cẩn) 
- Tv91 (hvh)
- Tv91 (Mai Tam)
CN Thường Niên 9C - Tv116 (Xuân Minh)
- Tv116 (Thái Nguyên)
- Tv116 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv116 (Nguyễn Paul)
CN Thường Niên 10C - Tv29 (Xuân Minh)
- Tv29 (Thái Nguyên)
- Tv29 (hvh)
- Tv29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv29 Ca Tụng Danh Chúa (Kỳ Minh)
- Tv29 (Mai Tam)
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv29 (Nguyễn Paul)
- Tv129 (Hoa Phượng Vi)
- Tv129 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 11C
 
- Tv31 (Kim Long)
- Tv31 (Xuân Thảo)
- Tv31 (Martinô)
- Tv31 (Ngọc Cẩn)
- Tv31 (hvh); Tv31 (2) hvh
- Tv31 (Xuân Minh)
- Tv31 (Thái Nguyên)
- Tv31   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv31 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv31 (Mai Tam)
- Tv31 (Nhật Minh)
- Tv31 (Nguyễn Paul)
- Tv31 (Lm Xuân Đường)
- Tv31 (Hoa Phượng Vi)
- Tv31 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 12C Như Chúa Nhật 22-A
- Tv62 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv62 & Alleluia (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv62 (hvh); Tv62 (2) hvh
- Tv63 (Cao Minh Thắng)
- Tv62 (Xuân Minh)
- Tv62 (Thái Nguyên)
- Tv62   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv62 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv62 (Mai Tam)
- Tv62 (Nguyễn Paul)
- Tv62 (Loan Hảo)
- Tv62 (Hoa Phượng Vi)
- Tv62 (Ngọc Cẩn)
CN Thường Niên 13C
June 30, 2013
- Tv15 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv15 (Xuân Thảo)
- Tv15 (Kim Long)
- Tv15 (Mi Trầm)
- Tv15 (Ngọc Cẩn)
- Tv15 (VTA)
- Tv15 (Quốc Vinh)
- Tv15 Hôm Nay Ngày Mai
- Tv15 (hvh)
- Tv15 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv15 (Xuân Minh)
- Tv15 (Thái Nguyên)
- Tv15   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv15 (Liên Bình Định)
- Tv15 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv15 (Mai Tam)
- Tv15 (Nguyễn Paul)
- Tv15 (Trần Duy)
- Tv15 (Loan Hảo)
- Tv15 (Hoa Phượng Vi)
CN Thường niên 14C
July 7, 2013

(Như CN PS-6A)

- Tv65 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv65 (Kim Long)
- Tv65
- Tv65 (Tiến Linh)
- Tv65 (Ngọc Cẩn)
- Tv65 (Hoài Bắc)
- Tv65 (Phương Anh)
- Tv65 (Vũ Thành An)
- Tv65 (hvh) ; Tv65 (2) hvh
- Tv65 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv65 (Xuân Minh)
- Tv65 (Thái Nguyên)
- Tv65   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv65 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv65 (Liên Bình Định) 
- Tv65 (Mai Tam)
- Tv65 (Nguyễn Paul)
- Tv65 (Hoa Phượng Vi)
CN 15-C
July 14, 2013
- Tv68 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv68 (Kim Long)
- Tv68 (Ngoc Can)
- Tv68 (VTA)
- Tv68 (hvh) ; Tv68 (2) hvh
- Tv68 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv68 (Xuân Minh)
- Tv68 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv68 (Thái Nguyên)
- Tv68   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv68 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv68 (Mai Tam)
- Tv68 (Nguyễn Paul)
- Tv68-2 (Nguyễn Paul)
- Tv68 (Hoa Phượng Vi)
CN 16-C
July 21, 2013
- Tv14 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv14 (Mi Trầm)
- Tv14 (Kim Long)
- Tv14 (hvh); Tv14 (2) hvh
- Tv14 (VTA)
- Tv14 Trong nhà Chúa (?)
- Tv14 (elizabeth Nguyen)
- Tv14 (Xuân Minh)
- Tv14 (Thái Nguyên)
- Tv14   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv14 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv14 (Ngọc Cẩn) 
- Tv14 (Mai Tam)
- Tv14 (Nguyễn Paul)
CN 17-C
July 28, 2013
- Tv137 (Kim Long)
- Tv137 (Xuân Thảo)
- Tv137 (ĐVH)
- Tv137 (Hải Triều)
- Tv137 (Ngọc Cẩn)
- Tv137 (Martino)
- Tv137 (hvh); Tv137 (2) hvh
- Tv137 (VTA)
- Tv137 Con Hết Lòng Cảm Tạ
- Tv137 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv137 (Hoa Phượng Vi)
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Nguyễn Paul)
CN 18-C
Aug 4, 2013
- Tv94 (như  Chúa Nhật TN 23-A)
- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94 (hvh); Tv94 (2) hvh
- Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Xuân Minh)
- Tv94 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv94 (Hoa Phượng Vi)
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Nguyễn Paul)
CN 19-C
Aug 11, 2013
- Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Xuân Thảo)
- Tv32 (Martino)
- Tv32 (Vũ Thành An)
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (Hải Triều)
- Tv32 (hvh), Tv32 (2)
- Tv32 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv32 (Thái Nguyên)
- Tv32 (Xuân Minh)
- Tv32   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv32 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv32 (Liên Bình Định)
- Tv32 (Ngọc Cẩn) 
- Tv32 (Mai Tam)
- Tv32 (Nguyễn Paul)
- Tv32 (Trần Duy)
- Tv32 (Hoa Phượng Vi)
Aug 15, 2013
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
 
Xem Phần Đáp Ca Lễ Đặc Biệt 
CN 20-C
Aug 18, 2013

- Tv39 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv39 (Vũ Thành An)
- Tv39 (Kim Long)
- Tv39 (Xuân Thảo)
- Tv39 (Ngọc Cẩn)
- Tv39 (Tiến Linh)
- Tv39 (hvh) ; Tv39 (2) hvh
- Tv39 (Thái Nguyên)
- Tv39 (1)    (2) (Xuân Minh)
- Tv39   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv39 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv39 (Hoa Phượng Vi)
- Tv39 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv39 (Mai Tam)
- Tv39 (Nguyễn Paul)
CN 21-C
Aug 25, 2013
- Tv116 (Xuân Thảo)
- Tv116 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv116 (Martino)
- Tv116 (Ngọc Cẩn)
- Tv116 (Vũ Thành An)
- Tv116 (hvh); Tv116 (2) hvh
- Tv116 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv116 (Thái Nguyên)
- Tv116 (Xuân Minh)
- Tv116 (Nguyễn V. Đoàn - LBĐ)
- Tv116 (Liên Bình Định)
- Tv116   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv116 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv116 (Hoa Phượng Vi)
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv116 (Nguyễn Paul)
CN 22-C
Sep 1, 2013
- Tv67 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv67 (Kim Long)
- Tv67 (Xuân Thảo)
- Tv67 (hvh); Tv67 (2) hvh
- Tv67 (Vũ Thành An)
- Tv67 (Martinô)
- Tv67 (Ngọc Cẩn)
- Tv67 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv67 (Thái Nguyên)
- Tv67 (Xuân Minh)
- Tv67   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv67 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv67 (Hoa Phượng Vi)
- Tv67 (Mai Tam)
- Tv67 (Nguyễn Paul)
- Tv67 (Trần Duy)
CN 23-C
Sep 8, 2013
- Tv89 (Xuân Thảo)
- Tv89 (Kim Long)
- Tv89 (Martinô)
- Tv89 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv89 (Ngọc Cẩn)
- Tv89 (Hải Triều)
- Tv89 (Vũ Thành An), Câu Đáp
- Tv89 (Tiến Linh)
- Tv89 (hvh); Tv89 (2) hvh
- Tv89 (Thái Nguyên)
- Tv89 (Xuân Minh)
- Tv89   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv89 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv89 (Hoa Phượng Vi)
- Tv89 (Mai Tam)
- Tv89 (Nguyễn Paul)
- Tv89 (Trần Duy)
CN 24-C
Sep 15, 2013
- Tv50 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv50 (Kim Long)
- Tv50 (Xuân Thảo)
- Tv50 (Martinô)
- Tv50 (Hải Triều)
- Tv50 (Ngọc Cẩn)
- Tv50 (Vũ Thành An)
- Tv50 (hvh); Tv24 (2) hvh
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv50 (Thái Nguyên)
- Tv50 (Xuân Minh)
- Tv50   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv50 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv50 (Mai Tam)
- Tv50 (Nguyễn Paul)
CN 25-C
Sep 22, 2013
- Tv112 (Xuân Thảo)
- Tv112 (Kim Long)
- Tv112 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv112 (Martinô)
- Tv112 (Ngọc Cẩn)
- Tv112 (hvh)
- Tv112 (Thái Nguyên)
- Tv112 (Xuân Minh)
- Tv112   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv112 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv112 (Mai Tam)
- Tv112 (Nguyễn Paul)
CN 26-C
Sep 29, 2013

 Tv145 (Đáp Ca giống CN-23B và 32B)

- Tv145 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv145 (VTA)  Cau Dap 
- Tv145 (Kim Long) 
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (hvh) ; Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (Thái Nguyên)
- Tv145 (Xuân Minh)
- Tv145   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv145 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv145 (Hoa Phượng Vi)
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
CN 27-C
Oct 06, 2013

Tv94 (Đáp Ca như CN-18C, CN-4B, CN-23A, CN-MC3-A)

- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng (Hải Triều)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv94 Ngày Hôm Nay (Tiến Linh)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Tv94 (hvh); Tv94 (2) hvh
- Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv94 (Xuân Minh)
- Tv94 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv94 (Liên Bình Định) 
- Tv94 (Hoa Phượng Vi)
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Nguyễn Paul)
- Tv94 (Trần Duy)
CN 28-C
Oct 13, 2013

Tv97 (Đáp Ca như CN-PS6-B)

- Tv97
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv97 (Tiến Linh)
- Tv97 (hvh) ; Tv97 (2) hvh
- Tv97 (Hoài An)
- TV97 (Hải Triều) 
- Tv97 (Thy Yên)
- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Martinô)
- Tv97 (Ngọc Cẩn)
- Tv97 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Xuân Minh)
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97 (Trần Duy)
- Tv97 (Lm Xuân Đường)
CN 29-C
Oct 20, 2013
- Tv120 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv120 (Xuân Thảo)
- Tv120 (Kim Long)
- Tv120 (Martinô)
- Tv120 (Ngọc Cẩn)
- Tv120 (Hoàng Kim)
- Tv120 Ơn Phù Trợ
- Tv120 Ơn Phù Trợ 2
- Tv120 (Nguyễn Chánh)
- Tv 120 (Vũ Thành An)
- Tv120 (hvh) ; Tv120 (2) hvh
- Tv120 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv120 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv120 (Thái Nguyên)
- Tv120 (Xuân Minh)
- Tv120 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv120   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv120 (Xuân Minh) 
- Tv120 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv120 (Mai Tam)
- Tv120 (Nguyễn Paul)
- Tv120 (Lm Xuân Đường)
CN 30-C
Oct 27, 2013
- Tv33 (Xuân Thảo)
- Tv33 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv33 (Kim Long)
- Tv33 (Ngọc Cẩn)
- Tv33 (Martinô)
- Tv33 (Vũ Thành An)
- Tv33 (hvh); Tv33 (2) hvh
- Tv33 (Thái Nguyên)
- Tv33 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv33   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv33 (Xuân Minh) 
- Tv33 (Liên Bình Định)
- Tv33 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
- Tv33 (Nguyễn Paul)
CN 31-C
Nov 3, 2013
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv144 (Ngọc Cẩn)
- Tv144 (Martinô)
- Tv144 (Hải Triều)
- Tv144 (Vũ Thành An) (Câu Đáp 1)
- Tv144 (hvh) ; Tv144 (2) hvh
- Tv144 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv114 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv114   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv144 (Xuân Minh) 
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Lm Xuân Đường)
CN 32-C
Nov 10, 2013
- Tv16 (Xuân Thảo)
- Tv16 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv16 (Kim Long)
- Tv16 (Martinô)
- Tv16 (Hải Triều)
- Tv16 (Ngọc Cẩn)
- Tv16 (Vũ Thành An)
- Tv16 (hvh), Tv16 (2) hvh
- Tv16 (Thái Nguyên)
- Tv16 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv16   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv16 (Xuân Minh) 
- Tv16 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv16 (Liên Bình Định)
- Tv16 (Mai Tam)
- Tv16 (Nguyễn Paul)
CN 33-C
Nov 17, 2013
Tv97. 5-6, 7-8, 9
- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ngọc Cẩn)
- Tv97 (Vũ Thành An)
- Tv97 (hvh), Tv97 (2) hvh
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97 (Xuân Minh) 
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
CN 34-C
Lễ Chúa Kitô Vua
Nov 24, 2013
Tv121. 1-2, 3-4a, 4b-5
 
- Tv121 (Xuân Thảo)
- Tv121 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv121 (Kim Long)
- Tv121 (Ngọc Cẩn)
- Tv121 (Hoàng Kim)
- Tv121 (Hải Triều)
- Tv121 (Sơn Ca Linh)
- Tv121 (Nguyễn Chánh)
- Tv121 (Martino)
- Tv121 (hvh)
- Tv121 (Thái Nguyên)
- Tv121 (Mi Giáng) MIDI
- Tv121_1 (tch)
- Tv121_2 (tch)
- Tv121   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv121 (Liên Bình Định)
- Tv121 (Xuân Minh) 
- Tv121 (Mai Tam)
- Tv121 (Nguyễn Paul)
Dec 01, 2013
Bắt đầu Mùa Vọng, năm A
(Xem phần Mùa Vọng & Giáng Sinh)
- Alleluia  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home